Antykwariat Krzysztof Dydyna

Eugeniusz Czyż

Wzory i przykłady liczbowe obliczeń statystycznych

Cena: 28 PLN
Wydawnictwo: Arkady, Warszawa 1964 r., wydanie III poprawione
Ilość stron: 406
Kategoria: Technika
Stan książki: przybrudzenia okładki
Oprawa: twarda
Chwilowo brak w ofercie

Tom I

OD WYDAWCY
1. MATEMATYKA
1.1. Tablice matematyczne
1.1.1. Potęgi, pierwiastki, odwrotności, obwody i powierzchnie kół
1.1.2. Funkcje trygonometryczne
1.2. Algebra
1.2.1. Zasady potęgowania
1.2.2. Logarytmy
1.2.3. Równania
1.3. Trygonometria
1.3.1. Miary kątów
1.3.2. Określenia.
1.3.3. Zależności podstawowe
1.3.4. Znaki funkcji
1.3.5. Niektóre ważniejsze wartości funkcji
1.3.6. Okres funkcji
1.3.7. Funkcje małych kątów
1.3.8. Zależności między funkcjami jednego kąta
1.3.9. Zależności między funkcjami dwóch kątów
1.3.10. Funkcje wielokrotności i części kąta
1.3.11. Zależności między funkcjami trzech kątów w trójkącie
1.3.12. Funkcje odwrotne (cyklometryczne)
1.4. Geometria
1.4.1. Figury płaskie
1.4.2. Bryły
1.5. Podstawowe wzory rachunku różniczkowego
1.5.1. Określenia .
1.5.2. Ogólne zasady
1.5.3. Najważniejsze wzory
1.5.4. Pochodne wyższych rzędów
1.5.5. Ekstrema funkcji
1.6. Podstawowe wzory rachunku całkowego
1.6.1. Określenie.
1.6.2. Ogólne zasady
1.6.3. Najważniejsze wzory
1.6.4. Całki oznaczone
2. MOMENTY BEZWŁADNOŚCI I WSKAŹNIKI WYTRZYMAŁOŚCI
2.1. Moment bezwładności
2.2. Zależności między momentami bezwładności względem osi równoległych
2.3. Główne momenty bezwładności
2.4. Promień bezwładności
2.5. Wykreślny sposób wyznaczania momentów bezwładności
2.5.1. Sposób ogólny
2.5.2. Sposób Mohra
3. WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW
3.1. Rozciąganie i ściskanie
3.1.1. Rozciąganie i ściskanie osiowe prętów prostych
3.1.2. Wydłużenie sprężyste
3.1.3. Naprężenia i odkształcenia wywołane ciężarem własnym
3.1.4. Jednoczesne działanie ciężaru własnego i obciążenia zewnętrznego
3.1.5. Naprężenia termiczne .
3.1.6. Statycznie niewyznaczalne przypadki rozciągania i ściskania
3.2. Przesuwanie (ścinanie)
3.3. Skręcanie
3.3.1. Pręty o przekroju kolistym
3.3.2. 'Pręty o przekroju niekolistym
3.4. Zginanie
3.4.1. Określenia i wzory ogólne
3.4.2. Zginanie niesymetryczne
3.5. Wyboczenie
3.5.1. Wyboczenie sprężyste
3.5.2. Wyboczenie niesprężyste
3.5.3. Wymiarowanie prętów ściskanych
4. BELKI STATYCZNIE WYZNACZALNE. REAKCJE, MOMENTY ZGINAJĄCE I SIŁY POPRZECZNE
4.1. Belki proste na dwóch końcach swobodnie podparte
4.2. Belki swobodnie podparte ze wspornikami
4.3. Belki wspornikowe
4.4. Belki przegubowe
4.4.1. Przęsła o jednakowej długości
4.4.2. Przęsła o różnej długości
4.5. Linie wpływowe
5. UGIĘCIA BELEK
5.1. Ugięcia dopuszczalne
5.1.1. Belki stalowe
5.1.2. Belki drewniane
5.2. Obliczenie ugięć sposobem momentów wtórnych
6. BELKI STATYCZNIE NIEWYZNACZALNE 
6.1. Belki ciągłe
6.1.1. Rozwiązywanie belek ciągłych za pomocą równania trzech momentów 
6.1.2. Rozwiązanie belek ciągłych za pomocą tablic
6.1.3. Uproszczone obliczanie belek ciągłych
6.2. Belki jednoprzęsłowe
6.3. Linie wpływowe belek statycznie niewyznaczalnych
RAMY
7.1. Metoda sił
7.1.1. Podstawy metody
7.1.2. Belki wzmocnione cięgnami
7.1.3. Układy ramowe
7.2. Metoda odkształceń
7.2.1. Schemat zastępczy i stopień geometrycznej niewyznaczalności
7.2.2. Równania kanoniczne metody odkształceń
7.2.3. Równania transformacyjne układów prętowych statycznie niewyznaczal-nych
7.2.4. Sporządzanie wykresów M, N, T pod działaniem obciążenia zewnętrznego
7.3. Metoda Crossa
7.3.1. Wiadomości ogólne
7.3.2. Układy o węzłach nieprzesuwnych
7.3.3. Układy o węzłach przesuwnych
ŁUKI
8.1. Pojęcia ogólne
8.2. Łuki statycznie wyznaczalne .
8.2.1. Obliczanie reakcji, momentów zginających, sił poprzecznych i podłużnych
8.2.2. Linie wpływowe
8.3. Łuki statycznie niewyznaczalne
8.3.1. Obliczanie momentów zginających, sił poprzecznych i sił podłużnych
8.3.2. Linie wpływowe
KRATOWNICE
9.1. Pojęcia ogólne
9.1.1. Kryteria statycznej wyznaczalności kratownic płaskich
9.1.2. Typy kratownic statycznie wyznaczalnych
9.2. Wyznaczanie sił w prętach
9.2.1. Analityczna metoda zrównoważenia węzłów
9.2.2. Metoda Rittera
9.2.3. Wykreślna metoda zrównoważenia węzłów. Plan Cremony 
9.3. Przesunięcie węzłów kratownic
9.3.1. Wzór Maxzuella-Mohra
9.4. Kratownice statycznie niewyznaczalne
9.5. Linie wpływowe
PARCIE ZIEMI I WODY
10.1. Pojęcia ogólne
10.2. Podstawy obliczania parcia ziemi
10.3. Sposób analityczny
10.4. Sposób wykreślny
10.4.1. Sposób Ponceleta
10.4.2. Sposób Pilleta
10.5. Parcie wody
10.6. Obliczenia statyczne ścian podporowych
10.6.1. Zasady obliczania
10.6.2. Przebieg obliczania
10.6.3. Przykłady obliczania ścian podporowych
11. PŁYTY
11.1. Definicja i oznaczenia
11.2. Wzory i tablice
11.2.1. Płyty koliste
11.2.2. Płyty prostokątne
11.3. Zastosowanie różnic skończonych do obliczania płyt prostokątnych
« Wróć